تماس با ما

به منظور تماس با عاقد شرعی از روش های زیر استفاده کنید.

در تماس باشید

پست الکترونیک
EzdevajTalaghMashad@gmail.com

موبایل

۰۹۱۵۸۱۰۲۴۲۲

موبایل

۰۹۳۶۵۱۵۰۲۱۶

نشانی

مشهد، انتهای کوشش، مهدی ۶ ، دفتر ازدواج